Grécke písmená opčného obchodovania

Tento článok poskytne základné informácie o gréckych písmenách opčného obchodovania vo všeobecnosti, ale aj ich uplatnenie pri obchodovaní binárnych opcií. Opcie majú štyri grécke písmená alebo ukazovatele – Delta, Gamma, Théta a Vega.

Čo sú ukazovatele Delta, Gamma, Théta a Vega a aké je ich možné využitie pri obchodovaní opcií?

Bez ohľadu na to, aký typ aktíva obchodníci obchodujú, vždy hľadajú takzvaný edge (výhodu, ktorá im umožní prikloniť šance úspechu na svoju stranu). Binárne opcie nie sú výnimkou. Hoci binárne opcie nemajú uvádzané u maklérov grécke ukazovatle ako sú Delta a Gamma, existujú určité parametre, ktoré môžu pomôcť obchodníkovi binárnych opcii zvýšiť šancu úspechu.

Opčné grécke písmená (ukazovatele) Vám môžu pomôcť vysvetliť, ako a prečo sa pohybujú ceny opcií. Preto sú obzvlášť dôležité opčné ukazovatele Delta a Gamma, pretože určujú, ako môže pohyb ceny podkladového aktíva ovplyvniť cenu binárnej opcie.

Čo je Delta?

Medzi obchodníkmi je delta pokladaná za najvýznamnejšie grécke písmeno pri obchodovaní binárnych opcií alebo opcií vo všeobecnosti. Delta ukazuje, o koľko sa zmení cena binárnej opcie, keď sa cena podkladového aktíva zmení o danú jednotku. Ide teda o “rýchlosť opcie” alebo mieru pohybu ceny binárnej opcie voči zmene ceny podkladového aktíva.

Deltu však možno interpretovať aj iným spôsobom – možno ju vnímať ako pravdepodobnosť toho, že binárna opcia skončí v čase exspirácie “v peniazoch” (In-the-Money alebo ITM). Toto predstavuje dôležitý údaj pre tých, čo kupujú binárne opcie, ktorí tak pri nákupe môžu získať predstavu o tom, akú má daná opcia šancu byť v čase exspirácie “v peniazoch”. Nakoľko je možné nakúpiť opciu ITM, nemožno automaticky zamieňať túto šancu so ziskom. Ak teda nakúpime opciu s delta 80, znamená to pre nás 80% šancu, že opcia bude pri exspirácii ITM.

Nemenej dôležitá je Delta pre predávajúceho (vypisovateľa opcií), pre ktorého naopak opcia v peniazoch predstavuje nežiaducu situáciu. Ak teda Delta vyjadruje percentuálny šancu, aby opcie bola pri exspirácii v peniazoch, možno úplne jednoducho taktiež stanoviť pravdepodobnosť toho, že opcia naopak exspiruje ako bezcenná (Out-Of-Money alebo OTM) – stačí jednoducho od hodnoty 100% odpočítať príslušnú hodnotu Delta v percentách. Ak teda predávajúci vypíše opciu s Deltou 20, znamená to pre neho pravdepodobnosť vo výške 80%, že opcia vyprší pri exspirácii ako bezcenná.

Hodnota Delty sa pohybuje v rozmedzí 0-100, pričom jednotky sú percentá. Takže v prípade, že Delta je napríklad 60 a cena podkladového aktíva sa zvýši o 1 menovú jednotku (napríklad 1 dolár), vzrastie cena binárnej opcie o 60 centov (60% z 1 dolára = 0,6 dolára, alebo 60 centov).

V prípade, že obchodník špekuluje na raste ceny podkladového aktíva, binárne opcie majú kladnú Deltu. Ak obchodník špekuluje na poklese ceny podkladového aktíva (a teda zarába ak cena aktíva klesá), tak je Delta záporná (-100 – 0), pretože pri zvýšení ceny podkladového aktíva ich cena klesá.

Čo je Gamma?

Ukazovateľ Gamma je úzko spojený s Deltou. Gamma je totiž prvá derivácia delty, čo znamená, že tento ukazovateľ vyjadruje, o koľko sa zmení hodnota Delty, ak dôjde k zmene podkladového aktíva o danú jednotku.

Gamma je najvyššia, ak je opcia ATM, pre ITM a OTM opcie sa hodnota Gammy zmenšuje. Pre dlhé (long) pozície nadobúda Gamma kladných hodnôt a pre krátke (short) pozície nadobúda záporné hodnoty. Binárne opcie s bližšou exspiráciou majú hodnotu Gamma vyššiu ako opcie so vzdialenejšou exspiráciou.

Gamma sa taktiež niekedy interpretuje ako zrýchlenie Delty. Kupujúci by sa teda mal snažiť kupovať opcie s vysokou hodnotou Gamma a predávajúci naopak s nízkou hodnotou.

Ako príklad uvediem nasledovné. Delta opcie je 40, Gamma je 4. Ak sa cena podkladového aktíva zvýši o jednu jednotku, dôjde v dôsledku Gammy k zmene Delty na 44. V prípade, že by sa cena znížila o jednu jednotku, klesla by delta na 36.

Ukazovateľ Gamma teda používame najmä na predpoveď zmeny ukazovateľa opcie Delta alebo aj celej opčnej stratégie. Treba mať na pamäti, že hodnoty sa väčšinou pohybujú od 0 do 5, zmena Delty teda so zmenou podkladového aktíva nebýva vo väčšine prípadov až taká výrazná ako vplyv Delty na cenu binárnej opcie.

Čo je Théta?

Ukazovateľ Théta sa k analýze opcií využíva skôr nepriamo, avšak je dobré vedieť, čo vyjadruje a aké sú jeho dôsledky. Opcie sú deriváty, ktoré s plynúcim časom strácajú na svojej hodnote. Théta udáva, o akú hodnotu sa zmení časová zložka opčnej prémie každým dňom, kedy vlastníme opciu v našom portfóliu. Théta sa zvyšuje s blížiacim sa dňom exspirácie opcií. Tento jav sa označuje ako časový rozpad,

Ak nakupujeme opcie, tak hodnota Théta bude záporná. Naopak ak opcie predávame (vypisujeme), Théta bude kladná. Ako kupujúci sa budeme snažiť vyberať opcie s nízkou hodnotou ukazovateľa Théta a naopak ak vypisujeme opcie, tak chceme, aby bola hodnota Théta čo najvyššia.

Čo je Vega?

Vega je ďalším meradlom rizikovosti opcie, ktorý vyjadruje, aký vplyv má implikovaná volatility na hodnotu opcie a teda opčnú prémiu. Implikovaná volatilita sa počíta z trhových cien opcií na základe opčného oceňovacieho modelu ako napríklad Black-Scholes model. V čase, keď je implikovaná volatilita vysoká, sú opcie drahšie a je teda lepšie sa vyvarovať ich nákupom. V takejto situácii sa naopak oplatí opcie vypisovať, pretože inkasujeme vyššiu opčnú prémiu. Nízka volatilita má opačný efekt a ponúka dobré vstupy do long pozícií.

Treba mať na pamäti, že ukazovateľ Vega však nie je priamo meradlom implikovanej volatility, avšak poskytuje informácie o tom, o koľko sa zmení cena opcie, ak sa implikovaná volatilita zmení o 1%. Vega sa môže meniť aj v prípade, keď sa cena podkladového aktíva nemení, pretože vyjadruje očakávané zmeny volatility. Veľké zmeny hodnoty Vega sú vo väčšine prípadoch spôsobené prudkými pohybmi podkladového aktíva a to obzvlášť v prípadoch prudkých poklesov cien.

Čím je opcia bližšie k exspirácii, tým sa hodnota Vegy znižuje, čo možno vysvetliť tým, že opcia s dvoma mesiacmi do exspirácie bude viac citlivá na zmeny volatility než opcia, ktoré ma do doby exspirácie iba týždeň. Ak opcie nakupujeme, tak opcie majú vždy kladnú hodnotu Vega a negatívnu hodnotu ak opcie vypisujeme.

Záver

Tento článok iba začiatočným bodom pokročilejšej problematikou opcií. Pri obchodovaní opcii sa dá bez týchto ukazovateľov zaobísť, ale každopádne môžu poskytnúť cenné informácie pre úspešnejšie obchodovanie.

Výhodou binárnych opcií spočíva v tom, že existuje množstvo rôznych exspirácií, ktoré sa pohybujú od piatich minút do týždňa. Čím je kratšie časové obdobie, tým väčšie zmeny môžu nastať pre binárne opcie. Ak sa čas blíži k exspirácií opcie, tak jeden rýchly neočakávaný pohyb môže premeniť ziskový obchod na stratový a samozrejme to môže zmeniť stratový obchod na ziskový za veľmi krátku dobu. Preto ak veríte, že cena sa pohne prudko žiadaným smerom tesne pred exspiráciou, tak Vám Delta a Gamma môžu pomôcť získať ž